Koasutaru
COASTAL GENSHU
Koasutaru Genshu
Sequoia Sake Company / United States
Data on sake
Alcohol by volume
17-18%