Kouro
香露 本醸造
Kouro Honjouzou
Kumamotoken Shuzo Kenkyusho / Kumamoto