Kouro
香露 大吟醸
Kouro Daiginjou
Kumamotoken Shuzo Kenkyusho / Kumamoto