Kouro
香露 特別純米
Kouro Tokubetsujunmai
Kumamotoken Shuzo Kenkyusho / Kumamoto