Tatsuriki
龍力 特別純米
Tatsuriki Tokubetsujunmai
Honda Shoten Co.,Ltd / Hyogo