Oita / Kuge Honten Co.,Ltd

Kurokui

九六位 大吟醸

Kurokui Daiginjou

Oita / Kuge Honten Co.,Ltd

Kurokui

大吟醸 九六位

Daiginjo Kurokui

Oita / Kuge Honten Co.,Ltd

Kurokui

大吟醸 九六位

Daiginjo Kurokui

Oita / Kuge Honten Co.,Ltd

Kurokui

大吟醸 九六位 しずく

Daiginjo Kurokui Shizuku