Oita / Yatsushika Brewery Co,Ltd

Gen

Gen

Oita / Yatsushika Brewery Co,Ltd

Gen

純米大吟醸 源

jummaidaiginjo gen

Oita / Yatsushika Brewery Co,Ltd

Gen

純米大吟醸 源

jummaidaiginjo gen