Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Kintaka

金鷹

Kintaka

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Kintaka

金鷹 にごり酒

Kintaka Nigorisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Kintaka

金鷹 にごり酒

Kintaka Nigorisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Kintaka

金鷹 上撰

Kintaka Josen

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Kintaka

金鷹 上撰

Kintaka Josen