Takakiya
鷹来屋

Hamashimashuzou Goushigaisha / Oita

Sake list