Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人

Kikubijin

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 大吟醸しずくどり斗瓶囲い

Kikubijin Daiginjoshizukudorimasubinkakoi

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 大吟醸しずくどり斗瓶囲い

Kikubijin Daiginjoshizukudorimasubinkakoi

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 大吟醸

Kikubijin Daiginjo

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 大吟醸

Kikubijin Daiginjo

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 純米吟醸酒

Kikubijin Jummaiginjoshu

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 純米吟醸酒

Kikubijin Jummaiginjoshu

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 夏の純米

Kikubijin Natsunojummai

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 夏の純米

Kikubijin Natsunojummai

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 特別純米酒

Kikubijin Tokubetsujummaishu

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 特別純米酒

Kikubijin Tokubetsujummaishu

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 本醸造

Kikubijin Honjozo

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 本醸造

Kikubijin Honjozo

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 純金入超特撰本醸造

Kikubijin Junkinirichotokusenhonjozo

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 特選

Kikubijin Tokusen

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 上撰

Kikubijin Josen

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 佳撰

Kikubijin Kasen

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kikubijin

菊美人 辛口 上撰

Kikubijin Karakuchi Josen