Naranotsuyu
楢の露

Katsuyashuzou Goumeigaisha / Fukuoka

Sake list