Eisuke
栄助

Kubota Shuzo Co., Ltd. / Hiroshima

Sake list