Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Hiden

竹鶴 純米 秘傳

Taketsuru Junmai Hiden