Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米

Seishutaketsuru Junmai

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米 カップ

Seishutaketsuru Junmai

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 酸味一体

Seishutaketsuru Sanmiittai

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 合鴨農法米

Seishutaketsuru Aigamonouhoumai

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米吟醸

Seishutaketsuru Junmaiginjou

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米にごり酒

Seishutaketsuru Junmainigorizake

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 酸味一体にごり酒

Seishutaketsuru Sanmiittainigorizake

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 生酛純米

Seishutaketsuru Kimotojunmai

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米にごり酒

Seishutaketsuru Jummainigorizake

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米にごり酒

Seishutaketsuru Jummainigorizake

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米

Seishutaketsuru Jummai

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米

Seishutaketsuru Jummai

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 雄町純米

Seishutaketsuru Omachijummai

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米 八反

Seishutaketsuru Jummai Hattan

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米吟醸 初しぼり 生酒

Seishutaketsuru Jummaiginjo Hatsushibori Namazake

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Seishutaketsuru

清酒竹鶴 純米吟醸 初しぼり 生酒

Seishutaketsuru Jummaiginjo Hatsushibori Namazake