Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 大和雄町 純米原酒

Ozasayataketsuru Daiwaomachi Junmaigenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 宿根雄町 純米原酒

Ozasayataketsuru Sukuneomachi Junmaigenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 生酛 純米原酒

Ozasayataketsuru Kimoto Junmaigenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 生酛 純米吟醸原酒

Ozasayataketsuru Kimoto Junmaiginjougenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 生酛 純米大吟醸原酒

Ozasayataketsuru Kimoto Junmaidaiginjougenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 宿根雄町 純米原酒

Ozasayataketsuru Shukkonomachi Jummaigenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 宿根雄町 純米原酒

Ozasayataketsuru Shukkonomachi Jummaigenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 純米生原酒 大和雄町

Ozasayataketsuru Jummainamagenshu Yamatomachi

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 純米生原酒 大和雄町

Ozasayataketsuru Jummainamagenshu Yamatomachi

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 純米原酒 宿根雄町

Ozasayataketsuru Jummaigen Shukkonomachi

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 純米原酒 宿根雄町

Ozasayataketsuru Jummaigen Shukkonomachi

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 生もと 純米原酒

Ozasayataketsuru Kimoto Jummaigenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 生もと 純米原酒

Ozasayataketsuru Kimoto Jummaigenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 生もと 純米吟醸原酒

Ozasayataketsuru Kimoto Jummaiginjogenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 生もと 純米吟醸原酒

Ozasayataketsuru Kimoto Jummaiginjogenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 生もと 純米大吟醸原酒

Ozasayataketsuru Kimoto Jummaidaiginjogenshu

Hiroshima / Taketsuru Shuzou

Ozasayataketsuru

小笹屋竹鶴 生もと 純米大吟醸原酒

Ozasayataketsuru Kimoto Jummaidaiginjogenshu