Tottori / Takata Sake Brewery

Shikun

此君

Shikun

Tottori / Takata Sake Brewery

Shikun

此君 純米大吟醸 紫ラベル

Shikun Jummaidaiginjo Murasakiraberu

Tottori / Takata Sake Brewery

Shikun

此君 純米大吟醸 紫ラベル

Shikun Jummaidaiginjo Murasakiraberu

Tottori / Takata Sake Brewery

Shikun

此君 純米吟醸 紺ラベル

Shikun Jummaiginjo Konraberu

Tottori / Takata Sake Brewery

Shikun

此君 純米吟醸 紺ラベル

Shikun Jummaiginjo Konraberu

Tottori / Takata Sake Brewery

Shikun

此君 純米 緑ラベル

Shikun Jummai Midoriraberu

Tottori / Takata Sake Brewery

Shikun

此君 純米 黒ラベル

Shikun Jummai Kuroraberu

Tottori / Takata Sake Brewery

Shikun

此君 純米 黒ラベル

Shikun Jummai Kuroraberu

Tottori / Takata Sake Brewery

Shikun

此君 純米吟醸 No.9

Shikun Jummaiginjo Nambakyu

Tottori / Takata Sake Brewery

Shikun

此君 純米吟醸 No.9

Shikun Jummaiginjo Nambakyu