Taihaku
太白

Yoshimurasyuzo Co., Ltd. / Hyogo

Sake list