Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 生酛純米

Shouchikubaishirakabegurakimotojunmai

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 生酛吟醸

Shouchikubaishirakabegurakimotoginjou

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 澪 スパークリング清酒

Shouchikubai Shirakabegura Mio Sparklingseishu

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 特別本醸造

Shouchikubai Shirakabegura Tokubetsuhonjouzou

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 純米大吟醸

Shouchikubai Shirakabegura Junmaidaiginjou

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 三谷藤夫 山廃吟醸

Shouchikubai Shirakabegura Mitanifujio Yamahaiginjou

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 三谷藤夫 山廃純米

Shouchikubai Shirakabegura Mitanifujio Yamahaijunmai

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 花のような

Shouchikubai Shirakabegura Hananoyouna

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 大吟醸 無濾過原酒

Shouchikubai Shirakabegura Daiginjou Murokagenshu

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 山廃大吟醸 氷室蔵五年甕貯蔵

Shouchikubai Shirakabegura Yamahaidaiginjou Himuroguragonenkamechozou

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 山廃特別純米 氷室蔵五年甕貯蔵

Shouchikubai Shirakabegura Yamahaitokubetsujunmai Himuroguragonenkamechozou

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 吟醸

Shouchikubai Shirakabegura Ginjou

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 特別純米

Shouchikubai Shirakabegura Tokubetsujunmai

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <純米大吟醸>

Shochikubai Shirakabegura Jummaidaiginjo

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <純米大吟醸>アンティークボトル

Shochikubai Shirakabegura Jummaidaiginjo Anteikubotoru

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <純米大吟醸>アンティークボトル

Shochikubai Shirakabegura Jummaidaiginjo Anteikubotoru

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <大吟醸>2013年金賞受賞酒

Shochikubai Shirakabegura Daiginjo Nisenjusannenkinshojushoshu

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <吟醸>ひやおろし 2013年

Shochikubai Shirakabegura Ginjo Hiyaoroshi Nisenjusannen

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <大吟醸>2012年金賞受賞酒

Shochikubai Shirakabegura Daiginjo Nisenjuninenkinshojushoshu

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <吟醸>ひやおろし 2012年

Shochikubai Shirakabegura Ginjo Hiyaoroshi Nisenjuninen

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 「しぼりたて」<吟醸>花酵母仕込

Shochikubai Shirakabegura Siboritate Ginjo Hanakoubojikomi

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <大吟醸>2011年金賞受賞酒

Shochikubai Shirakabegura Daiginjo Nisenjuichinenkinshojushoshu

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <吟醸>ひやおろし 2011年

Shochikubai Shirakabegura Ginjo Hiyaoroshi Nisenjuichinen

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <大吟醸>2010年金賞受賞酒

Shochikubai Shirakabegura Daiginjo Nisenjunenkinshojushoshu

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <吟醸>ひやおろし 2010年

Shochikubai Shirakabegura Ginjo Hiyaoroshi Nisenjunen

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <大吟醸>2009年金賞受賞酒

Shochikubai Shirakabegura Daiginjo Nisenkunenkinshojushoshu

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <吟醸>ひやおろし 2009年

Shochikubai Shirakabegura Ginjo Hiyaoroshi Nisenkunen

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <純米>中取り 2009年

Shochikubai Shirakabegura Jummai Nakadori Nisenkunen

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 「祝の純米」<特別純米>

Shochikubai Shirakabegura Iwainojummai Tokubetsujummai

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <大吟醸>2008年金賞受賞酒

Shochikubai Shirakabegura Daiginjo Nisenhachinenkinshojushoshu

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <吟醸>ひやおろし 2008年

Shochikubai Shirakabegura Ginjo Hiyaoroshi Nisenhachinen

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <純米>ひやおろし 2008年

Shochikubai Shirakabegura Jummai Hiyaoroshi Nisenhachinen

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <吟醸>中取り 2008年

Shochikubai Shirakabegura Ginjo Nakadori Nisenhachinen

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

松竹梅 白壁蔵 <純米>中取り 2008年

Shochikubai Shirakabegura Jummai Nakadori Nisenhachinen

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 生酛吟醸

Shirakabegura Kimotoginjo

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 生酛吟醸

Shirakabegura Kimotoginjo

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 生酛純米

Shirakabegura Kimotojummai

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 生酛純米

Shirakabegura Kimotojummai

Hyogo / Takarashuzou Kabushikigaisha Shirakabegura

Shirakabegura

白壁蔵 澪 スパークリング清酒

Shirokabegura Mio Supakuringuseishu