Kakehashi
かけはし

Sennenichi Shuzo / Hyogo

Sake list