Chiyonoenishi
千代の縁

Sennenichi Shuzo / Hyogo

Sake list