Kyoto / Sasakishuzou Kabushikigaisha

Jurakukiku

聚楽菊 純米

Jurakukiku Jummai

Kyoto / Sasakishuzou Kabushikigaisha

Jurakukiku

聚楽菊 純米

Jurakukiku Jummai