Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Aramusha

荒武者 金閣

Aramusha Kinkaku

Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Aramusha

荒武者 銀閣

Aramusha Ginkaku

Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Aramusha

荒武者 銀閣

Aramusha Ginkaku

Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Aramusha

荒武者 銀閣

Aramusha Ginkaku

Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Aramusha

荒武者 銀閣

Aramusha Ginkaku

Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Aramusha

荒武者 桃山

Aramusha Momoyama