Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Kinkaku

金閣 金箔入

Kinkaku Kimpakuiri

Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Kinkaku

金閣 金箔入

Kinkaku Kimpakuiri

Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Kinkaku

金閣 金箔入

Kinkaku Kimpakuiri