Kyoto / Shoutoku Shuzou Co.,Ltd.

Etobotoru

干支ボトル 純米吟醸 めでたの酉

Eto Botoru Jummaiginjo Medetanotori