Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Shiroginkaku

慈照寺銀閣寺御用達 白銀閣

Jishojiginkakujigoyotatsu Shiroganekaku

Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Shiroginkaku

慈照寺銀閣寺御用達 白銀閣

Jishojiginkakujigoyotatsu Shiroganekaku

Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Shiroginkaku

慈照寺銀閣寺御用達 白銀閣

Jishojiginkakujigoyotatsu Shiroganekaku