Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Kagura

神蔵 純米大吟醸 無濾過 生原酒

Kagura Junmaidaiginjou Muroka Namagenshu

Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Kagura

純米大吟醸 神蔵 KAGURA 無濾過 生原酒

Jummaidaiginjo Kagura Muroka Namagenshu

Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Kagura

大吟醸 神蔵 KAGURA 無濾過 生原酒

Daiginjo Kagura Muroka Namagenshu

Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Kagura

大吟醸 神蔵 KAGURA 無濾過 生原酒

Daiginjo Kagura Muroka Namagenshu

Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Kagura

神蔵 KAGURA 純米酒 無濾過生原酒

Kagura Jummaishu Murokanamagenshu

Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Kagura

神蔵 KAGURA 純米酒 無濾過生原酒

Kagura Jummaishu Murokanamagenshu