Baikaisshinoharu
梅花一枝の春

Tanzanshuzou Yuugengaisha / Kyoto

Sake list