Chourou
長老

Yuugengaisha Chourou / Kyoto

Sake list