Somanotengu
杣の天狗

Ueharashuzou Kabushikigaisha / Shiga

Sake list