Kinkame
金亀

Kabushikigaisha Okamurahonke / Shiga

Sake list