Shiga / Matsuokashuzo Yuugengaisha

Hinodematsu

日の出松

Hinodematsu