Shiga / Nakazawashuzou Yuugengaisha

Eikan

栄冠

Eikan