Shiga / Kitashuzou Kabushikigaisha

Kirakuchou

喜楽長 純米大吟醸 能登杜氏芸

Kirakuchou Junmaidaiginjou Nototoujigei

Shiga / Kitashuzo Kabushikigaisha

Kirakucho

喜楽長 純米大吟醸 純大30

Kirakuchou Junmaidaiginjou Jundai30

Shiga / Kitashuzo Kabushikigaisha

Kirakucho

喜楽長 辛口純米吟醸 +14

Kirakuchou Karakuchijunginjou +14

Shiga / Kitashuzo Kabushikigaisha

Kirakucho

喜楽長 辛口純米吟醸

Kirakucho Chokarakuchi Junmaiginjo