Shiga / Furukawashuzou Yuugengaisha

Tenjougawa

天井川

Tenjougawa