Fujinokuni
ふじのくに

Senju Shuzo / Shizuoka

Sake list