Shizuoka / Kabushikigaisha Oomurayashuzojo

Shiro

始郎 純米吟醸 素濾過 生酒

Shiro Jummaidaiginjo Suroka Namazake

Shizuoka / Kabushikigaisha Oomurayashuzojo

Shiro

始郎 純米吟醸 素濾過 生酒

Shiro Jummaidaiginjo Suroka Namazake