Shizuoka / Kabushikigaisha Oomurayashuzojo

Nagaikinohashi

長い木の橋

Nagaikinohashi

Shizuoka / Kabushikigaisha Oomurayashuzojo

Nagaikinohashi

長い木の橋

Nagaikinohashi

Shizuoka / Kabushikigaisha Oomurayashuzojo

Nagaikinohashi

長い木の橋

Nagaikinohashi