Shizuoka / Makinoshuzou Goushigaisha

Shiraito

白糸

Shiraito

Shizuoka / Makinoshuzou Goushigaisha

Shiraito

白糸 純米大吟醸 白糸

Shiraito Jummaidaiginjo Shiraito