Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 本醸造

Garyuubai Honjouzou

Shizuoka / Sanwashuzou Kabushikigaisha

Garyuubai

臥龍梅 特別本醸造

Garyuubai Tokubetsuhonjouzou

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米酒

Garyuubai Junmaishu

Shizuoka / Sanwashuzou Kabushikigaisha

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸

Garyuubai Junmaiginjou

Shizuoka / Sanwashuzou Kabushikigaisha

Garyuubai

臥龍梅 大吟醸

Garyuubai Daiginjou

Shizuoka / Sanwashuzou Kabushikigaisha

Garyuubai

臥龍梅 吟醸

Garyuubai Ginjou

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 山田錦 55%

Garyuubai Junmaiginjou Yamadanishiki 55%

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 誉富士 55%

Garyuubai Junmaiginjou Homarefuji 55%

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 浮世絵柄

Garyuubai Junmaiginjou Ukiyoegara

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 備前雄町 50%

Garyuubai Junmaidaiginjou Bizen omachi 50%

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 超辛口

Garyuubai Junmaiginjou Cho Karakuchi

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 山田錦 45%

Garyuubai Junmaidaiginjou Yamadanishiki 45%

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 吟醸55 無濾過生貯原酒

Garyubai Ginjogojugo Murokanamachogenshu

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 吟醸55 無濾過生貯原酒

Garyubai Ginjogojugo Murokanamachogenshu

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 袋吊り雫酒生原酒 五百万石

Garyubai Fukurozurishizukuzakenamagenshu Gohyakumangoku

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 袋吊り雫酒生原酒 山田錦

Garyubai Fukurozurishizukuzakenamagenshu Yamadanishiki

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 袋吊り雫酒生原酒 誉富士

Garyubai Fukurozurishizukuzakenamagenshu Homarefuji

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 無濾過生原酒 山田錦

Garyubai Jummaiginjo Murokanamagenshu Yamadanishiki

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 無濾過生原酒 短稈渡船

Garyubai Jummaiginjo Murokanamagenshu Tankanwataribune

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 生貯原酒 五百万石

Garyubai Jummaiginjo Namachogenshu Gohyakumangoku

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 生貯原酒 誉富士

Garyubai Jummaiginjo Namachogenshu Homarefuji

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 生貯原酒 山田錦

Garyubai Jummaiginjo Namachogenshu Yamadanishiki

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 大吟醸 無濾過 生貯原酒 山田錦

Garyubai Daiginjo Muroka Namachogenshu Yamadanishiki

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 大吟醸 無濾過 生貯原酒 短稈渡船

Garyubai Daiginjo Muroka Namachogenshu Tankanwataribune

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 袋吊り斗壜囲い雫酒 五百万石

Garyubai Jummaidaiginjo Fukurozuritobingakoishizukuzake Gohyakumangoku

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 袋吊り斗壜囲い雫酒 生貯原酒 山田錦

Garyubai Jummaidaiginjo Fukurozuritobingakoishizukuzake Namachogenshu Yamadanishiki

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 袋吊り斗壜囲い雫酒 生貯原酒 山田錦

Garyubai Jummaidaiginjo Fukurozuritobingakoishizukuzake Namachogenshu Yamadanishiki

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 袋吊り斗壜囲い雫酒 生貯原酒 短稈渡船

Garyubai Jummaidaiginjo Fukurozuritobingakoishizukuzake Namachogenshu Tankanwataribune

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 袋吊り斗壜囲い雫酒 生貯原酒 短稈渡船

Garyubai Jummaidaiginjo Fukurozuritobingakoishizukuzake Namachogenshu Tankanwataribune

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 大吟醸 袋吊り斗壜囲い 生貯原酒 山田錦

Garyubai Daiginjo Fukurozuritobingakoi Namachogenshu Yamadanishiki

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 大吟醸 袋吊り斗壜囲い 生貯原酒 山田錦

Garyubai Daiginjo Fukurozuritobingakoi Namachogenshu Yamadanishiki

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 短稈渡船 無濾過生貯原酒

Garyubai Jummaidaiginjo Tankanwataribune Murokanamachogenshu

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 短稈渡船 無濾過生貯原酒

Garyubai Jummaidaiginjo Tankanwataribune Murokanamachogenshu

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 無濾過生貯原酒 愛山 「開壜十里香」

Garyubai Jummaidaiginjo Murokanamachogenshu Aiyama Kaibinjurinikaoru

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 無濾過生貯原酒 愛山 「開壜十里香」

Garyubai Jummaidaiginjo Murokanamachogenshu Aiyama Kaibinjurinikaoru

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 秋あがり

Garyubai Jummaiginjo Akiagari

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 秋あがり

Garyubai Jummaiginjo Akiagari

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米吟醸 五百万石 活性にごり

Garyubai Jummaiginjo Gohyakumangoku Kasseinigori

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米原酒 2度火入れ

Garyubai Jummaigenshu Nidohiire

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 無濾過生貯原酒 備前雄町

Garyubai Jummaidaiginjo Murokanamachogenshu Bizenomachi

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 無濾過生貯原酒 備前雄町

Garyubai Jummaidaiginjo Murokanamachogenshu Bizenomachi

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 純米大吟醸 備前雄町

Garyubai Jummaidaiginjo Bizenomachi

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 「鳳雛」純米吟醸原酒 誉富士

Garyubai Hosu Jummaiginjogenshu Homarefuji

Shizuoka / Sanwa shuzo CO.,LTD,

Garyuubai

臥龍梅 「鳳雛」純米吟醸山田錦生詰

Garyubai Hosu Jummaiginjoyamadanishikinamazume