Gifu / Tenryou Shuzo Co., Ltd.

Tobikiri

飛切り 特別純米酒

Tobikiri Tokubetsujunmaishu

Gifu / Tenryo Shuzo Co., Ltd.

Tobikiri

飛切り 特別純米酒

Tobikiri Tokubetsujunmaishu