Gifu / Tenryo Shuzo Co., Ltd.

Tenrokuhairyou

天禄拝領

Tenrokuhairyou

Gifu / Tenryo Shuzo Co., Ltd.

Tenrokuhairyou

純米大吟醸 天禄拝領

Jummaidaiginjo Tenrokuhairyo

Gifu / Tenryo Shuzo Co., Ltd.

Tenrokuhairyou

純米大吟醸 天禄拝領

Jummaidaiginjo Tenrokuhairyo

Gifu / Tenryo Shuzo Co., Ltd.

Tenrokuhairyou

大吟醸 天禄拝領

Daiginjo Tenrokuhairyo

Gifu / Tenryo Shuzo Co., Ltd.

Tenrokuhairyou

大吟醸 天禄拝領

Daiginjo Tenrokuhairyo