Shiromuku
白無垢

FUNASAKA Shuzoten / Gifu

Sake list