Ibinokura
揖斐の蔵

TOKORO SHUZO CO.,LTD. / Gifu

Sake list