Gifu / Nihonizumi Shuzo

Nihonizumi

日本泉

Nihonizumi

Gifu / Nihonizumi Shuzo

Nihonizumi

上撰 日本泉

Josen Nihonizumi

Gifu / Nihonizumi Shuzo

Nihonizumi

秀撰 日本泉

Syusen Nihonizumi