Gifu / Nihonizumi Shuzo

Funakuchitori

ふなくちとり

Funakuchitori

Gifu / Nihonizumi Shuzo

Funakuchitori

ふなくちとり純米大吟醸原酒

Funakuchitorijummaidaiginjogenshu

Gifu / Nihonizumi Shuzo

Funakuchitori

ふなくちとり大吟醸原酒

Funakuchitoridaiginjogenshu

Gifu / Nihonizumi Shuzo

Funakuchitori

ふなくちとり純米吟醸原酒

Funakuchitorijummaiginjogenshu

Gifu / Nihonizumi Shuzo

Funakuchitori

ふなくちとり吟醸原酒

Funakuchitoriginjogenshu

Gifu / Nihonizumi Shuzo

Funakuchitori

ふなくちとり吟醸にごり原酒

Funakuchitoriginjonigorigenshu