Takeinodomoyasu
竹居の吃安

Udezumou Shuzou / Yamanashi

Sake list