Fukui / Itousyuzou Gousigaisya

Koshinotaka

越の鷹 辛口純米吟醸

Koshinotaka Karakuchijummaiginjo

Fukui / Itousyuzou Gousigaisya

Koshinotaka

越の鷹 辛口純米吟醸

Koshinotaka Karakuchijummaiginjo

Fukui / Itousyuzou Gousigaisya

Koshinotaka

越の鷹 薫酒 純米吟醸酒

Koshinotaka Kunshu Jummaiginjoshu

Fukui / Itousyuzou Gousigaisya

Koshinotaka

越の鷹 薫酒 純米吟醸酒

Koshinotaka Kunshu Jummaiginjoshu

Fukui / Itousyuzou Gousigaisya

Koshinotaka

越の鷹 純米酒

Koshinotaka Jummaishu

Fukui / Itousyuzou Gousigaisya

Koshinotaka

越の鷹 純米酒

Koshinotaka Jummaishu

Fukui / Itousyuzou Gousigaisya

Koshinotaka

越の鷹 SILVERHAWK(シルバーホーク) 純米大吟醸

Koshinotaka Shirubahoku Jummaidaiginjo

Fukui / Itousyuzou Gousigaisya

Koshinotaka

越の鷹 BLUEHAWK(ブルーホーク) 夏純吟

Koshinotaka Buruhoku Natsujungin

Fukui / Itousyuzou Gousigaisya

Koshinotaka

越の鷹 純米 ひやおろし

Koshinotaka Jummai Hiyaoroshi