Fukui / Hatakeyamashuzou Yuugengaisha

Chienomizu

智慧の水 純米大吟醸原酒

Chienomizu Jummaidaiginjoshu

Fukui / Hatakeyamashuzou Yuugengaisha

Chienomizu

智慧の水 純米大吟醸

Chienomizu Jummaidaiginjo