Fukui / Mourishuzou Goushigaisha

Echizenkeigetsu

越前桂月 純米酒

Echizenkeigetsu Junmaishu

Fukui / Mourishuzou Goushigaisha

Echizenkeigetsu

越前桂月 純米酒

Echizenkeigetsu Junmaishu

Fukui / Mourishuzou Goushigaisha

Echizenkeigetsu

越の桂月 燗して純米酒

Koshinokeigetsu Kanshitejummaishu

Fukui / Mourishuzou Goushigaisha

Echizenkeigetsu

越の桂月 純米吟醸

Koshinokeigetsu Jummaiginjo

Fukui / Mourishuzou Goushigaisha

Echizenkeigetsu

越の桂月 三年熟成吟醸

Koshinokeigetsu Sannenjukuseiginjo

Fukui / Mourishuzou Goushigaisha

Echizenkeigetsu

越の桂月 純米大吟醸

Koshinokeigetsu Jummaidaiginjo

Fukui / Mourishuzou Goushigaisha

Echizenkeigetsu

越の桂月 無濾過 純米生原酒

Koshinokeigetsu Muroka Jummainamagenshu

Fukui / Mourishuzou Goushigaisha

Echizenkeigetsu

毛利 特別純米酒

Mori Tokubetsujummaishu

Fukui / Mourishuzou Goushigaisha

Echizenkeigetsu

毛利 ひやおろし 特別純米酒

Mori Hiyaoroshi Tokubetsujummaishu

Fukui / Mourishuzou Goushigaisha

Echizenkeigetsu

越の桂月 純米吟醸 一意専心

Koshinokeigetsu Jummaiginjo Ichiisenshin