Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Sasanotsuyu

原酒 笹の露

Genshu Sasanotsuyu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Sasanotsuyu

原酒 笹の露

Genshu Sasanotsuyu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Sasanotsuyu

原酒 笹の露 白徳利

Genshu Sasanotsuyu Shirotokkuri

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Sasanotsuyu

原酒 笹の露 黒徳利

Genshu Sasanotsuyu Kurotokkuri

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Sasanotsuyu

原酒 笹の露 黒徳利

Genshu Sasanotsuyu Kurotokkuri